Girls1st sweden Libresse initiative
Legal Statement
 

Användningsvillkor och Sekretesspolicy

LÄS IGENOM HELA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICYN INNAN DU BESÖKER ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

Inledning
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör SCA Group, dess dotterbolag, relaterade bolag eller dess licensgivare eller samarbetspartner i samriskföretag © 2008 SCA Group. Med ensamrätt. Ditt besök på den här webbplatsen och din användning av informationen på den omfattas av våra Användningsvillkor och vår Sekretesspolicy.

SCA Hygiene Products AB
405 03 Göteborg
Organisationsnummer: 556007-2356
Telefonnummer: 031-746 00 00.

Juridiskt meddelande
Sekretesspolicy

Användningsvillkor

Materialet på den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av SCA Hygiene Products AB ("SCA") som en tjänst till kunderna och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior kan hämtas under förutsättning att det sker enligt nedanstående bestämmelser.
Om du hämtar material från Webbplatsen accepterar du villkoren. Om du inte accepterar villkoren får du inte använda Webbplatsen eller hämta material från den.

Varumärkesinformation och äganderätt
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör SCA, dess dotterbolag, relaterade bolag eller dess licensgivare eller samarbetspartner i samriskföretag.
SCA:s varumärken och märkesnamn får endast användas enligt den användning som är tillåten enligt dessa Användningsvillkor eller med på förhand erhållet tillstånd från SCA.
All användning av SCA:s varumärken i annonser och reklam för SCA:s produkter kräver särskilt godkännande.

Immateriella rättigheter och begränsad användning
Allt innehåll på Webbplatsen, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara, tillhör SCA eller dess innehållsleverantörer och är skyddade enligt lagstiftningen i Sverige och enligt internationell upphovsrättslagstiftning. Obehörig användning eller distribution av material på

Webbplatsen kan strida mot upphovsrättslig, varumärkesrättslig och/eller annan lagstiftning och kan leda till såväl civil- som straffrättsliga påföljder.
Webbplatsen eller någon del av Webbplatsen får inte återges, mångfaldigas, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt användas för kommersiella ändamål utan uttryckligt medgivande från SCA. Du får hämta en kopia av informationen på SCA:s webbplatser till endast en dator för privat, icke-kommersiellt och internt bruk, såvida du inte uttryckligen har beviljats skriftligt tillstånd av SCA för annat bruk.

Du har inte rätt att ändra, använda eller överföra informationen för kommersiella ändamål eller att ta bort något upphovsrättsmeddelande eller något annat meddelande om äganderätt från informationen. Du accepterar att förhindra all obehörig kopiering av materialet och att se till att alla anställda (i förekommande fall) i er organisation följer dessa begränsningar.

SCA ger dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till patent, upphovsrätter, varumärken eller företagshemligheter.

Friskrivning från garantiansvar
Informationen i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende allmän lämplighet, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter eller lämplighet för ett särskilt ändamål. I den händelse SCA skulle länka till tredje mans webbsida tillhandahålls en sådan länk endast i syfte att underlätta för Webbplatsens användare och SCA ansvarar inte vare sig för innehållet eller riktigheten i informationen på en sådan webbsida eller för sekretessrutinerna på tredje mans webbplatser.

Under inga omständigheter ansvarar SCA för några som helst skador, inklusive, men inte begränsat till, skador avseende utebliven vinst, driftavbrott eller förlust av information, som uppkommer till följd av användningen av eller svårighet eller omöjlighet att använda informationen, även om SCA har fått information om att sådana skador kan uppstå.

SCA garanterar inte heller riktigheten eller fullständigheten i information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan förekomma i informationen. SCA kan när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i innehållet eller i de produkter som beskrivs. SCA har ingen skyldighet att uppdatera informationen eller annat material som anges på Webbplatsen.

Överföringar från användarna
Material, information och annan information som du överför eller publicerar på Webbplatsen betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, underlicensierbar och ej äganderättsskyddad ("Kommunikationen"). SCA har inga skyldigheter beträffande Kommunikationen.

Det står SCA fritt att sprida, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda Kommunikationen, tillsammans med data, bilder, ljud, text och annat som kan förekomma i Kommunikationen, för allt kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Om du på Webbplatsen, eller på annat sätt, överför personuppgifter till SCA accepterar du härmed att SCA får använda uppgifterna i syfte att utvärdera informationen och marknadsföra SCA:s produkter och tjänster samt har rätt att överföra uppgifterna till tredje land och publicera information på Internet. SCA ansvarar enligt lagstiftningen i Sverige för behandling av personuppgifter och du kan kontakta SCA vid felaktiga uppgifter eller i andra frågor som rör dina personuppgifter.

Övrigt
SCA kan när som helst ändra villkoren genom att uppdatera det här meddelandet.

SCA förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande (1) ändra dessa Användningsvillkor, (2) övervaka och ta bort publiceringar och/eller (3) inte längre göra webbplatsen tillgänglig.

Om en bestämmelse i dessa Användningsvillkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning overkställbar ska giltigheten och verkställigheten för övriga bestämmelser inte påverkas eller inskränkas av detta på något sätt.

Sekretesspolicy

Policy för behandling av personuppgifter
SCA Hygiene Products AB har som målsättning att varje enskild person vars personuppgifter behandlas av SCA alltid ska känna sig förvissad om att hans eller hennes integritet respekteras och att tillräckliga åtgärder vidtas för att skydda hans eller hennes personuppgifter.

SCA följer nationella dataskyddslagar som reglerar insamling och användning av uppgifter som kan kopplas till enskilda personer (personuppgifter).

Personuppgifter som samlas in
Personuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer som du uppger för SCA för att kunna identifieras, behandlas av SCA såväl manuellt som med hjälp av datorer.

När du beställer ett prov eller köper en produkt måste du uppge vissa personuppgifter. Alla pågående beställningar avbryts om du inte uppger uppgifter som efterfrågas och är riktiga. Information som kan men inte måste uppges (frivillig information) anges som sådan på Webbplatsen. Oavsett om du väljer att uppge frivillig information eller inte kan du fortfarande använda och köpa varor från Webbplatsen.

Syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter
De personuppgifter som du uppger behandlas för att du ska kunna få den information och de tjänster som du begär samt för marknadsföring och försäljning eller produktutvecklingsuppföljning.

Spridning av personuppgifter
SCA kan lämna ut dina personuppgifter till tredje man, till exempel företag som fullgör beställningen av eller distribuerar våra produkter, i syfte att uppfylla din begäran. Dessa företag är anlitade av oss för att tillhandahålla dig den information eller de produkter som du har visat intresse för.
Personuppgifterna som du lämnar kan komma att exporteras till affärspartner som befinner sig såväl inom som utanför Europeiska unionen.

Användarnas rättigheter
Genom införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter i den nationella lagstiftningen har du rätt att få tillgång till och erhålla rättelse av dina personuppgifter. SCA tillgodoser dessa rättigheter så långt det är möjligt för att fullgöra alla lagstadgade skyldigheter.

Du har rätt att invända mot behandlingen och spridningen av dina personuppgifter. Detta innebär dock att vi i vissa fall inte kommer att kunna svara på din förfrågan eller behandla din beställning.

Du har rätt att begära och inom skälig tid erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas och varifrån dessa uppgifter kommer samt, i förekommande fall, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas.

Cookies
Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies används på webbplatsen för att ge användaren tillgång till funktioner som beställning av informationsmaterial och val av språk.

Om du inte vill acceptera cookies måste du lämna webbplatsen.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på ovan angivna adress. 
 
 
 
Loading
Har du glömt ditt lösenord?
Det är lugnt! Skicka bara in ditt användarnamn eller din e-postadress så skickar vi dig dina inloggningsuppgifter.
Glöm inte att skriva din e-postadress (eller ditt användarnamn).
E-postadressen (eller användarnamnet) som du har angett verkar vara ogiltig
Ett e-postmeddelande med instruktioner har skickats till din e-postadress.
Det uppstod ett serverfel när du försökte skicka ett e-postmeddelande. Kontakta administratören.
Email eller användarnamn
 
 
 
 
 
 
 
Hej! Din webbläsare är lite mossig :-(
Uppdatera till någon av följande versioner så att du kan komma åt alla funktioner på Girls1st:
1.5
6.0
2.0
2.0
 
 
 
Sök
  • Söker... Loading

 
 
 

Ta bort konto

Ditt Girls1st.se konto är borttaget.